Завантаження...

Інформаційний лист будівельно-технічної експертизи

31.03.2020
Позитивні приклади

Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:

✅ визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;
✅ визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з обстрілами, переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха,механічного впливу тощо;
✅ визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
✅ визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектнотехнічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі
будівництва;
✅ визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у
галузі будівництва;
✅ визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів; визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майна.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок обстрілів, залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомогомайна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок обстрілів, залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)?
 Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? 
Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва
(ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)?

Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?
Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?
Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?
Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва?
Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальнийремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?
Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?
Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?
Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?
Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення
будинку до нежитлових (допоміжних)?
Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку; визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?
Які варіанти розподілу (виділення частки; визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?
Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців.)
* Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектнокошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об’ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об’єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
** Для вирішення питань: про відповідність об’єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об’єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативноправових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання в
експлуатацію об’єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації об’єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
*** Для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об’єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об’єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо.
**** Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розподілу (виділу частки; визначення порядку користування) об’єктів нерухомого майна (житлових будинків, квартир, об’єктів комерційного та промислового призначення) та надання варіантів такого розподілу експерту необхідно надати правовстановлювальні документи на об’єкт нерухомості, дані щодо часток співвласників, документ про приймання в експлуатацію об’єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використання нерухомого майна.
Вартість робіт (послуг) є предметом угоди договірних сторін і визначається на кожну операцію згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2007 р. № 795
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. № 1098
простої складності 1031,8 +20%= 1238,16
середньої складності 2637+20%= 3164,40
складні 6345+20%= 7614